X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

بسم الله الرحمن الرحیم    

چگونگی پیداشدن لغت وزبان ومراحل تکلم؛: 

 ((فرارسیدن ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن برای تمام دوستان عزیز مبارکبادالتماس دعاخیرداریم))

ابتدای مرحله انسانیت را باید هنگام پیدایش کلمه وکلام دانست .با همین وسیله (پیدایش زبان )انسانیت انسان آشکارشد.اگر این اصوات عجیب وغریب که به آنهااسم عام میدهیم نبودفکرانسان منحصربه اشیاءوآزمایشهای جزئی میشد.که آدمی میتواند آنهارا به خاطربسپارد یا از راه حواس باالخاصه حس دیدن آنهارا فهم کند . 

  

درآن صورت انسان نمی توانست طبقات وانواع مختلف اشیاءرامجزای ازفرد فردخوداین اشیاءراتصور کند وصفات رامتمایزازاشیاءویااشیاءرامتمایزازصفات ادراک نماید. 

اگرالفاظ نماینده کلیات نبودما نمی توانستیم   این انسان یا آن انسان ویاچیزدیگری را مورد تفکر قراردهیم

 

وهرگزنمی توانستیم  مفهوم انسان کلی رافهم کنیم.زیراچشم ماافرادرا می بیند ولی آن انسان کلی را نمی بیند .همچنین افراداشیاءرا ادراک میکنند ولی ازادراک نوع کلی هرشی عاجزهستند . 

 

درواقع انسانیت ازآن روزآغازشد که انسان درغاریابرروی درختی نشست مغزخودرا برای یافتن و 

اختراع  علامات صوتی به کارانداخت که بتواند معرف دسته ای ازاشیاءمشابه باشد.مانند کلمه  ی(خانه) برای همه خانه هاویا  انسان برای همه انسانها و روشنی برای همه روشنیهاکه روی آب وخشکی میدرخشند.   

از آن روز برای پیشرفت انسان راه جدیدی بازشد که پایان ندارد. 

زیراکلمات برای فکرمنزلت ابزار کار رادارند.وبدیهی ست که تکامل مصنوعات تا حدی مدیون به  تکامل ابزار است.  

 در تاریخ دورانهای اولیه ازحدس وتخمین تجاوزنمی کندو درموردپیدایش تکلم نیروی خیال درفضای  سیعی میتواند به پروازدرآید.ممکن است نخستین شکل تکلم وزبان گشودن انسان که میتوان 

آن را اتصال بادیگران به وسیله علامات دانست همچون فریادعاشقانه یک حیوان به حیوان دیگر بوده است. 

ا گرچنین باشد می توان گفت سرتاسر چنگلهاوبیشه زارهاوچمنزارهاپرازلغاتی است که جانوران متعددبایکدیگربه آن وسیله سخن میگویند. 

فریادهای ترس و بانگی که باآن مادر بچه های خودرا میخواند.جیک جیک گنجشکی که باآن حیوان خوشحالی یاعشق خودرا آشکارمی سازد.وصداهای که حیوانات وپرندگان دربیشه زارها وبروی درختان درمیان خویش ردوبدل میکنند و  همه  این ها گویای آن است که جیوانات وپرندگان مواد و ملزواتی را جمع آوری کردندتاکلام عالی بشری ازآن ساخته شود . 

 (لازم به تذکراست همانطوری  که گفته شد این یک فرضیه ای بیش نیست) 

برای انتقال فکردرنزدمردم اولیه ایماءواشاره مقدم برزبان وسخن گفتن بوده است. 

حتی همین  امروزه نیزهنگامیکه سخن نتواندمقصودرا اداکندیاکلمه به خاطرنرسداشاره جانشین آن میشود . 

شاید نخستین کلماتی که انسان اولیه به آنهاپی برده واداءکرده فریادهای مانندصدای حیوانات برای پاره ای از احساسات وعواطف بوده است.سپس درموقع مناسب اصوات تقلیدی روی کارآمده 

وبه وسیله آنها تواسته اند اشیایی را که میتوان ازاصوات آنها تقلیدکرد برزبان بیاورند . 

پس ازهزاران سال تغییرات وتطوراتی که برای لغت وزبان بیش آمده هیچ زبانی نیست که در  حال حاضر صدهالغت تقلییدی درآن موجود نباشد.  

خلاصه اینکه این زبان بودکه توانست راههای ارتباطی جدیدی برای حمل ونقل وتبادل آرا وافکار  بگشاید وبرعمق زندگی به شکل قابل ملاحظه ای بیفزاید ودرعین حال وسعت دامنه آنرا زیادتر کند. 

کدام اختراع دیگراست که به اندازه اختراع اسامی کلمات این اندازه نیرومند و روشنی بخش برای بشربوده باشد  

 

این بحث ادامه دارد ......................  

[ پنج‌شنبه 29 مرداد‌ماه سال 1388 ] [ 06:47 ب.ظ ] [ - ]
.: Weblog Themes By Mah Music :.

درباره وبلاگ
آخرین اخبار ارز

تعداد بازدید ها: 115250قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

اخلاق اسلامی

قالب بلاگ اسکای

قالب وبلاگ

download

فروشگاه اینترنتی ایران آرنا