چگونگی پیدایش هنروزیبایی  

 

بعداز آنکه پنجاه هزارسال ازعمرهنرمیگذرد.هنوزمردم درباره ای اصل ومنشاءآن 

باهم مباحثه ومناقشه میکنند .دراین مانده اندکه هنرغریزه ای بشریست یااز مصنوعات 

ومخلوقات انسان میباشد .؟جمال وزیبایی چیست ؟چرا مار شیفته خویش میکند؟چرا  

انسانهادرسبب ابداع آن بر می آیند؟چون مادراین مقاله نمی توانیم به مسایل روان 

شناختی بپردازیم ولی بطوراختصار وبدون قطعیت درپاسخ سوالات فوق میگوییم  

که :زیبایی عبارت ازصفت وخاصیتی یست که چون درشیءوجودداشته باشدکه  

آنرا پسندخاطرومطبوع طبع بیننده آن قرارمیدهد .اصولا ازحیث مبدا یک شیء از  

جهت آنکه زیباست.جلب نظربیننده را نمی کند.بلکه بیننده را خوش می آییدآنرا   

زیبامی نامد.هرچیزی که سبب ارضای میل وسبب رغبتی ازانسان شودزیبا جلوه 

میکند.به این ترتیب خوراک درنظر انسان گرسنه زیباست درحین گرسنگی سخت 

شاید خیلی چیزهای دیگر درنظراوزیبانباشند ویازیبایی خوراک را نداشته باشند... 

 

مادرسرضمیرخودچنین می پنداریم که هیچ چیززیباترازخودمانیست وهنرازآنجا   

آغازمیکندکه مادراندیشه ای تزیین وجود خویش بر می آییم.وظیفه ای اصلی   

هنرایجادوابداع وزیبایست.هنرفکریا عواطف را به قالبی  میریزدکه زیبا یا یابا    

شکوه جلوه گرشود.وآتش لذتی را دردرون ما فراهم می آورد.  

بنابراین باید گفت که نخستین علت پیدایش هنرمیلی است که انسان به زیبا   

جلوه دادن خوددارد.این تقریبا شبیه است به عملی که حیوانات درحین جفتگیری 

می کنند.حیوان نربال وپررنگین خودرادرمقابل ماده می گستراند.همانگونه که  

حب ذات وحب محبوب هروقت شدیدشود.وازاندازه بگذرد.به دوستی تمام طبیعت  

سرمیزندهمانگونه هم میل ایجادزیبایی ازجهان شخصی تجاوزمیکند وتمامی دنیایی 

خارجی را فرامیگیرد.روح بشرمیخواهد احساسات ضمیرخودرا باقالبهای مجسم و   

مادی تعبیرکند.بهمین جهت است که رنگ وشکل راوسیله ای این تعبیرقرار قرارمیدهد    

.به این  ترتیب باید گفت هنرازوقتی آغازکردکه انسان به فکرتزیین اشیاءافتاد.شاید  

 نخستین مرحله ای  که انسان این احساس خودرادرآن لباس تجلی پوشانیده مرحله ای 

 کوزه گری بوده است. درست است که چرخ کوزه گری مانندخطنویسی وایجادحکومت  

 زاییده ای دوره های تاریخی است  مردم اولیه اگرصحیح تربگوییم زنان اولیه پیش   

 ازآنکه این چرخ بوجود بیایید توانسته اند صنعت  کوزه گری را به مرحله ای  

 هنر برسانند.وباآب وخاک ودستهای ماهرخودصورتهای راپرداخته اند  

که عقل درآن حیران می ماند.هنگامیکه کوزه گر برروی ظرفهای ساخته خود  

 رنگی نقش میکرد درواقع هنرنقاشی را بوجودآورد.گرچه درنزدملل اولیه  

هنرنقاشی هنرخاصی به شمار نمی رفت بلکه از  متعلقات کوزه گری ومجسمه    

سازی محسوب میشد. هنرمجسمه سازی نیز مانند نقاشی ازفن کوزه گری نشآت  

 گرفته است.کوزه گربزودی دریافت که نه فقط میتواند ظرفهای مفیدی رابسازد   

بلکه ممکن است صورت ومجسمه ای ازاشخاص راتهیه کندکه به عنوان طلسم وجادوبه  

 کاررود. 

پس ازآنکه کم کم به این فکرافتادکه خوداین صورتهای ساخته شده می تواند   

وسیله ای حظ بصر باشندوزیبایی رانمایش دهند.. 

فن وهنرمعماری چگونه پیداشده است؟البته این اسم رابرعمل ساختن کوخهای  

گلی دوره های اولیه اطلاق کرذ. گرچه مقصودازمعماری ساختن خانه نیست   

بلکه منظورازاین ساختن ساختمانها وبناهای زیبا وعالیست.میتوان چنین 

 تصورکردکه معماری ازروزی پیداشده که مردی یازنی به فکرآن افتاده که  

 خانه ای بسازد.علاوه براینکه  به زندگی مفید باشدازلحاظ ظاهری هم زیبا 

 ودلپسند باشد.وشاید فکر تزیین خانه پیش ازآنکه به خانه های مسکونی تعلق گرفته  

 باشددرمورد مقابر عملی شده است.چون مردگان درنزدملل اولیه  مهمتر وقویتر 

اززندگان به شمارمی رفته اند .وملتهای قدیم براین اعتقاد بودند که مردگان به ناچار 

دریک مکان ((قبر)) سکونت میکنند.درصورتی که زندگان دایماازاینجاوآنجا میتوانند  

برونند وخانه ای دایمی چندان به کارشان نمی خورد  

 نمونه بارزوواضح آنرا دراهرامات مصر میتوان بخوبی مشاهده کرد. 

انسان اززمانهای بسیاردوروشاید پیش ازآنکه به فکر مجسمه سازی وبنایی مقبره بیفتد   

 ازنغمات لذت می برده   وازبانگ وچهچه حیوانات وجست وخیزآنها وکوفتن منقار  

پرندگان تقلید کرده وازاین میان به هنر آواز وموسقی پی برده است.وشاید هم مثل 

حیوان پیش ازآنکه به سخن درآید به آواز خواندن پرداخته باشد.درفرضیه بعید نیست  

که فن رقیصدن درست معاصرآواز خواندن میباشد.  

بنابراین نتیجه میگیریم که انسانهای اولیه ازهروسیله ای خواسته اند هنری تولید  

 بکنند وهنرهای متعددی  را به نسلهای بعدی خویش به ارث بگذارن 

بحث درموردهنر بسیار زیاداست ولکن ما برای اینکه سخن به درازا نکشد بطور 

مختصر مطالبی را  خدمت همراهان همیشگی وب بیان داشتیم .امیدواریم که هرجا 

 معلوماتی را اشتباهی نقل  کرده ائیم مارا متذکروبانظرات وانتقادات وپیشنهادات  

سازنده ای خویش مارا مثل همیشه راهنمایی نماییند.  

 

والسلام  

[ دوشنبه 9 شهریور‌ماه سال 1388 ] [ 12:27 ب.ظ ] [ - ]
.: Weblog Themes By Mah Music :.

درباره وبلاگ
آخرین اخبار ارز

تعداد بازدید ها: 115553قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

اخلاق اسلامی

قالب بلاگ اسکای

قالب وبلاگ

download

فروشگاه اینترنتی ایران آرنا